ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ครม. หนุนค้าชายแดน ลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 10%

ครม. ไฟเขียวลดภาษีนิติบุคคลจาก 20% เหลือ 10% เพื่อกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเส

โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการช่วยกระจายความเจริญและเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และลดปัญหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลาง

 

สำหรับการดำเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยกระจายความเจริญและเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และลดปัญหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลาง ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมอื่นๆ โดยไม่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ เนื่องจากเป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ตั้งใหม่หรือส่วนขยายของกิจการ

 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษี คือ 1. ต้องจดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อนปี 2560 2. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 3. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจ SME และ 4. ต้องจัดทำบัญชีแยกรายการสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกัน

 บทความอื่นๆ