ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์การค้า รุ่นที่ 7

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คัดเลือก 30 ผู้ประกอบการ จากกลุ่มผู้ทำการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยเข้าร่วมโครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.

โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวต่างได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมาก และในปี พ.ศ. 2558 นี้ โครงการจะถูกมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เช่น เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนดำเนินงาน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างต้นแบบแนวทางการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 

ที่มาข้อมูล : DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ