ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ธุรกิจบริการสุขภาพไทย แนวโน้มสดใส

ธุรกิจด้านบริการสุขภาพประเทศไทยมีศักยภาพ เพราะคนไทยมีจุดแข็งเรื่องหัวใจรักบริการเป็นเลิศ ดังนั้นจึงควรใช้จุดแข็งดังกล่าวเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และผู

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเป็นหลัก และได้ทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพของไทยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จำนวน 179 ราย แบ่งเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 32 ราย และธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ 147 ราย

 

 บทความอื่นๆ