ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ตามติดพฤติกรรมผู้บริโภค... กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเจาะตลาดมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง ดังเห็นได้จากมูลค่าส่งออกของไทยไปมาเลเซียที่ขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 7.5 ต่อปี ในช่วงปี 2552-255

ส่งผลให้ปัจจุบันมาเลเซียก้าวขึ้นเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน ขณะที่ในระยะถัดไปการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีก ตามสายสัมพันธ์ทางการค้าที่แนบแน่นและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในห่วงโซ่การผลิตของหลายอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

 

ทั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้การเจาะตลาดมาเลเซียประสบความสำเร็จ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เกาะติดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เนื่องจากราวร้อยละ 60 ของประชากรวัยทำงานเป็นคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ มักจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวก
สบาย ชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ และเปลี่ยนรุ่นไปตามนวัตกรรมในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคสินค้าของโลกในปัจจุบัน

 

ชาวมาเลเซียใส่ใจและหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประชากรในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมักตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อาทิ การนิยมดื่มเครื่องดื่มที่เน้นคุณประโยชน์และเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มผสมโสม ซุปไก่สกัด รังนก ชาสมุนไพร เครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ แทนการดื่มน้ำอัดลม ส่งผลให้ตลาดสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโต และเป็นโอกาสสำหรับสินค้าเครื่องดื่มของไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว

 

ชาวมาเลเซียนิยมซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา เปรียบเทียบราคาสินค้าได้ง่าย และสินค้าจัดส่งถึงประตูบ้าน ทำให้สะดวกและประหยัดเวลา การจำหน่ายและโฆษณาสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจในการเจาะตลาดมาเลเซีย เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งยอดจำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตขยายตัวสูง

 

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกที่สนใจขยายตลาดมาเลเซียควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้าเป็นรายสินค้าจากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้าที่ปัจจุบันอัตราภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ของมาเลเซียภายใต้ AEC อยู่ในระดับต่ำ คือ ร้อยละ 0-5 ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนและอุปสรรคทางการค้าให้แก่ผู้ส่งออกไทยในการส่งสินค้าไปยังมาเลเซีย

 

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

 

ที่มาข้อมูล : DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนเมษายน 2558 / www.ditp.go.th

 

 บทความอื่นๆ