ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้การให้บริการตรวจรับรอง คุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านทาง อินเทอร์เน็ต

กรมการค้าต่างประเทศ มีความตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งในการให้บริการการตรวจสอบก่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อให้ภาคการส่งออกของไทยเกิดความคล่องตัวและสามารถใช้สิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า

นวัตกรรม “การให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”

 

ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศมีระบบบริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรมระบบตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin Verification System) มาใช้ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากระบบ Manual เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกระบวนงานหนึ่งในพันธกิจของกรมการค้าต่างประเทศด้าน “การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ” โดยมีระบบสารสนเทศในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ สามารถลดปริมาณเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอ ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะผู้ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในระบบ Manual เปลี่ยนมาใช้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และในอนาคตจะได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร.02-547-4809 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือทางเว็บไซต์ www.dft.go.th

 

ที่มาข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ

DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนเมษายน 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ