ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้กสอ. ขับเคลื่อนแฟชั่นไทยแนว “ดี สเปซ”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้วางแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยปี 2558 โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพในด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย สร้างเสริมปัจจั

สำหรับการส่งเสริมนั้นมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ (Design) คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้สอดรับกับแนวโน้มแฟชั่นและตรงตามความต้องการของตลาดและสร้างจุดขาย การพัฒนา (Developed) คือ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งในเรื่องบุคลากร นักออกแบบกระบวนการผลิต และการนำนวัตกรรมมาใช้ และดำเนินการอย่างบูรณาการ

 

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion :DIP) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียน

 บทความอื่นๆ