ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ดร.พรชัย รุจิประภา ยุทธศาสตร์สู่ฝัน Digital Economy

Digital Economy กลายเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องพยายามขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมาย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดร.พรชัย รุจิประภา คือคีย์แมนคนสำคัญที่จะทำให้นโ

ดร.พรชัยยอมรับว่าหลายฝ่ายกังวลว่าประเทศไทยจะอยู่ภายใต้ “กับดัก” รายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) ในระยะยาว ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ หากประเทศไทยไม่สามารถยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ดังนั้น นโยบาย Digital Economy จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตของไทย และช่วยให้ไทยมีการพัฒนาที่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ต่อไป

 

สำหรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีกล่าวถึงสาระสำคัญว่า เป็นการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 5 ด้าน ประกอบด้วย

 

Hard Infrastructure เน้นการส่งเสริมการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก นอกจากนี้ยังขยาย Gateway ของการเชื่อมต่อเครือข่ายกับต่างประเทศ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐอีกด้วย

 

Soft Infrastructure จะเน้นการส่งเสริมกฎหมายกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในด้านกฎหมายจะเน้นสองด้านที่สำคัญ คือ การสร้างความเชื่อมั่นและรองรับผลทางกฎหมายของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะออนไลน์ และยังเน้นเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยระหว่างประเทศด้านไซเบอร์

 

Service Infrastructure เน้นประยุกต์ใช้ประโยชน์บริการภาครัฐทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และขั้นตอนการทำงานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

 

Digital Economy Promotion เน้นใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยการขยายเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเข้าถึงตลาด ปัจจัยการผลิต การบริหารระบบการเงินและบัญชีในองค์กร รวมถึงการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนที่ถูกลง และสุดท้าย

 

Digital Society ที่เน้นการใช้ประโยชน์เชิงสังคม เช่น ด้านการศึกษา และสาธารณสุข และส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมแลกเปลี่ยนความรู้บนเครือข่าย ซึ่งนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทยด้วย

 

ในส่วนของกระทรวงไอซีที ดร.พรชัย บอกว่า จะต้องปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านการขยายเครือข่ายโทรคมนาคม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

ดร.พรชัยเล่าถึงภาพรวมของนโยบายที่มีปัญหาเรื่องการทำงานที่ “แยกส่วน” กันอยู่ในระบบ Digital Economy รัฐบาลได้ตระหนักดีถึงประเด็นดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นร่างกฎหมายหลักที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดโครงสร้างการบริหารนโยบาย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการชุดนี้จะมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจดิจิตอลของกระทรวงไอซีที เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานส่งเสริม Digital Economy อย่างเป็นระบบ

 

ณ นาทีนี้ SME ไทย จึงอยู่ในวงโคจรของโลกดิจิตอลอย่างแท้จริง การต้องผันตัวเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ต้องยอมรับว่าหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ กำลังตื่นตัวกับ Digital Economy และถ้ารัฐบาลไทยไม่เอาจริง ก็น่าหวั่นเกรงว่า SME ไทยอาจจะ “ตกขบวน” กระแสแห่งโลกดิจิตอลไปเสียก่อน

 บทความอื่นๆ