ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเร่งดำเนินการตามแผน...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการ ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 11 และการประชุมเตรียมการของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (Prep-AEM) สำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์

 

สาระสำคัญของการประชุมได้กล่าวถึง การดำเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี 2558 ด้านเศรษฐกิจอาเซียน การดำเนินการตามพิมพ์เขียว

(AEC Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ครอบคลุมการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจทุกด้าน เพื่อเป็นแนวทางในภาพรวมสำหรับการดำเนินมาตรการต่างๆ ไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้ามากพอสมควร โดยในปี 2556 สามารถดำเนินการตามมาตรการสำคัญได้ถึงร้อยละ 81.7

 

ทั้งนี้ อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการบางมาตรการไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่สำคัญ ได้แก่ การที่ประเทศ
สมาชิกไม่สามารถลงนามหรือให้สัตยาบันความตกลงและพิธีสารต่างๆ รวมถึงปัญหาในการปรับ
กฎระเบียบและกฎหมายภายในให้เป็นไปตามพันธกรณี โดยที่ประชุมขอให้ทุกประเทศเร่งดำเนิน
มาตรการตามที่ระบุใน AEC Blueprint ให้ทันภายในปี 2558 โดยเฉพาะรายการมาตรการสำคัญ
ซึ่งคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

 

อาเซียนกำลังอยู่ในระหว่างการหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไปภายหลังปี 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียน
ได้มอบหมาย โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียน

ครั้งที่ 27 ในช่วงปลายปี 2558 ในด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี 2558 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะเสนอร่างเอกสารดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ครั้งที่ 26 ในเดือนกรกฎาคม 2557 และที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) ในเดือนสิงหาคม 2557 โดยอาจมีการจัดทำ AEC Blueprint ฉบับใหม่เพื่อระบุรายละเอียดมาตรการที่ต้องดำเนินการหลังปี 2558 ต่อไป

 

การประชุมครั้งนี้ กล่าวถึงการจัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (regional comprehensive economic partnership : RCEP) โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
การเจรจาจัดทำความตกลง RCEP หรือความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ

(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) อย่างไรก็ดี ขณะนี้ประเทศต่างๆ ยังมีท่าทีที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยที่ประชุมได้เน้นให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการเจรจา RCEP ให้เป็นการเปิดเสรีที่มีมาตรฐานสูง โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN Centrality) เพื่อปูทางสู่การเจรจาเปิดเสรีทางการค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นในอนาคต และเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain)

 

เนื่องจากสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อน

การทำงานของอาเซียน ที่ประชุมเห็นว่าสำนักเลขาธิการอาเซียน จำเป็นต้องมีทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอในการทำงาน โดยควรทำงานในเชิงวิเคราะห์เพื่อให้สามารถเสนอ
ข้อคิดเห็นให้สมาชิกอาเซียนพิจารณาได้มากขึ้น และเพื่อให้เกิดความสมดุลและความมีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน อาเซียนควรปรับปรุงกลไกการทำงานให้เหมาะสมไปพร้อมกันด้วยบทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร